Zawartość i budowa rejestru

Zawartość i budowa rejestru

Zawartość i budowa rejestru

 

Rejestr umów on-line nie jest rozwiązaniem dedykowanym i projektowanym od podstaw, a tylko zmodyfikowanym modułem katalogowym - z tego względu niektóre mechanizmy mogę mieć pewne ograniczenia funkcjonalne.

 

Zawartość rejestru

Rejestr powstał przez ujednolicenie i połączenie rejestrów wybranych partii politycznych. Za wstępny zakres danych posłużył w pierwszej fazie projektu wykaz partii ujęty na stronie:

https://mamprawowiedziec.pl/partie

Mimo obowiązujących rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących wzorów rejestrów: wpłat i umów, wykazy te są prowadzone przez partie w różny sposób i bez walidacji wprowadzanych danych. Dodatkowo wzory wskazane przez Ministerstwo są dalekie od doskonałości pod względem zastosowania tak gromadzonych danych w systemach informatycznych. Spowodowało to, że dane tego samego rodzaju były zapisywane różnie i nie można było ich użyć wprost dla strony WWW systemu on-line.

W przypadku rejestrów wpłat ilość danych nie jest duża, są jednoznaczne i nie było problemu z ich umieszczenie w jednej bazie rejestru.

W przypadku rejestrów umów pojawiało się wiele różnych problemów, dlatego na tych rejestrach skupiona była ogromna większość uwagi i pracy.

Aby wyszukiwarka i narzędzia filtracji umów działały poprawnie, należało określić najważniejsze pola bazy danych w sposób jednoznaczny i tego samego typu. Spowodowało to konieczność konwersji niektórych informacji z plików PDF, niektórych ze stron WWW, a w niektórych przypadkach - ich przeliczenia.

W związku z tym w trakcie konwersji mogło dojść w nielicznych przypadkach do niezamierzonej i niewykrytej w testach zmiany danych w konwertowanych polach rejestru umów.

Dlatego też, aby umożliwić czytającemu weryfikację treści każda umowa wyświetlona w rejestrze prezentuje na dole 4 pola z oryginalną zawartością z rejestru partii - przed konwersją: data zawarcia umowy, wartość umowy, okres jej obowiązywania - OD i DO.

W obecnej chwili dane z rejestrów partii są pobierane raz w miesiącu (po zakończeniu danego miesiąca) i w takim cyklu są też aktualizowane w rejestrze systemu Jawne Partie.

 

Dane konwertowane

Dla umieszczenia w bazie strony WWW w sposób technicznie użyteczny dokonano konwersji pól:

  1. data zawarcia umowy - ponieważ daty były zapisane w różny sposób, czasami z błędami
  2. okres obowiązywania umowy - ponieważ często nie były podane daty "od" - "do", a tylko określenie jak długo, do kiedy, do jakiego zdarzenia
  3. wartość umowy - ponieważ często nie była to jedna konkretna kwota dla umowy, a określenie kwot cząstkowych lub stawki godzinowej/miesięcznej
  4. strony umowy - ponieważ wzór ministerialny wskazywał na umieszczenie w jednej kolumnie oznaczenia stron umowy, a w drugiej kolumnie - oznaczenia przedstawicieli stron umowy, co było nieczytelne

Jak konwertowano takie dane:

ad. 1
Daty zawarcia umowy zostały sformatowane tak, aby zapis był w jednolitym formacie: RRRR-MM-DD

ad. 2
Tam, gdzie było to możliwe - na podstawie opisu umowy określano, do kiedy trwało obowiązywanie umowy i takie daty przypisywano.

W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony w systemie wpisano datę DO w postaci: "3000-01-01".
Z jednej strony wizualnie widać, że to data nieokreślona w przyszłości, z drugiej strony - technicznie pozwala w systemie na poprawne sortowanie według końca trwania umowy.

ad. 3
Jeśli wartość umowy była podana jako kwoty cząstkowe lub stawki - sumowano je do jednej wartości:
a) dla umów zawartych na czas określony: do końca okresu obowiązywania umowy
b) dla umów zawartych na czas nieokreślony: do dnia pobrania danych z rejestru partii

Jeśli w umowie podano więcej niż jedną kwotę lub informację o występowaniu innej płatności (przykład: czynsz jako podana stała kwota miesięczna i opłata za media jako kwota nieznana) - do pola wartość umowy sumowano tylko znane i jednoznacznie określone składniki umowy.

ad. 4
W rejestrze Jawne Partie są wyodrębnione dwie kolumny na stronę "A" umowy (oznaczenie strony oraz oznaczenie jej przedstawiciela) i dwie kolumny na stronę "B" umowy (oznaczenie strony oraz oznaczenie jej przedstawiciela).
Dla ujednolicenia i przejrzystości przyjęto, że partia zawierająca umowę wykazana jest zawsze jako strona "B" umowy.

 

Dane dodatkowe

Ze względu na to,  że dane w rejestrze były konwertowane dla ujednolicenia ich wartości pojawiają się pola dodatkowe, które opisują charakter lub przyczynę zmiany. Są to pola "Uwagi..."

Oprócz tego są pola jednoznacznie wskazujące pewne cechy umowy wynikające z jej konwersji (np. typ wartości umowy) lub z cech umowy (np. dane anonimizowane, umowa na czas określony/nieokreślony).

Informacja o prezentowanych polach umowy jest w oddzielnym artykule.

 

Budowa rejestru

Rejestr jest prezentowany jako strona z trzema głównymi mechanizmami:

1. w części głównej: lista umów, która odpowiada wybranym kryteriom wyszukiwania lub filtrowania albo dane o wybranej umowie
Po wybraniu jednej konkretnej umowy - w części głównej wyświetlają się informacje o niej.

2. po lewej stronie u góry: wyszukiwarka tekstowa.

3. po lewej stronie na dole: blok filtrów umożliwiający określenie kryteriów, jakich umów szukamy.
Blok filtrów jest dostępny także w wersji mocno rozbudowanej - w menu "Rejestr umów (ext)".

 

Opis pól rejestru umów jest przedstawiony w odrębnym artykule.

Część projektu została wsparta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ze środków 1% podatku przekazanego przez podatników na cele związane z ochroną prawa do informacji, na podstawie uchwały zarządu nr 12/OB/I/2023 z 18 stycznia 2023 roku.

Zbudowanie mechanizmu odbyło się dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w ramach inicjatywy System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy / Wójtem (2022).